НАВИГАЦИЯ


ПОСЛЕДНО ОБНОВЕНИ
IОУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр. Берковица
here we are
Без тежест
Твоят час
Училища на бъдещето
Еразъм +

съвместни проекти с ЦРЧР по програма "ЕРАЗЪМ ПЛЮС"

Imagine yourself in future

We are against discrimination

MATH – Mountains of Absolutely Terrifying Height

EuJoMa - директен линк за дейностите, свързани с подбора на участниците за мобилността в Гърция през месец ноември 2019 г.

EuJoMa - актуална информация


Цялата статия... Видяно: (418)

15, 16 и 17 октомври 2020 - "Дни на Еразъм"

   За поредна година в средата на октомври се отбелязват „Дни на Еразъм“ – програма, която стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, гарантиращ ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса, като по този начин насърчава иновациите и конкурентоспособността, заетостта, борбата с младежката безработица.
С такъв ориентир е и проектът Проектът „Нашият виртуален европейски пазар на труда“ (“EuJoMa – Our Own Virtual European Job Market”, ДОГОВОР № 2018-1-DE03-KA229-047200_2) който Първо основно училище финализира през 2020 година. Той е с партньори Германия, Англия, Италия, Словения и Гърция и имаше цели и на ниво училищата и на ниво обучаеми за подкрепа при вземането на информиран избор за своето бъдеще в националните и Европейските пазари на труда.
Ученици на Първо училище бяха най-малките, а учителите – без опит в сферата на кариерното ориентиране, но те не само че бяха равностойни партньори, но и спечелиха всички призови места от обявените конкурси – Българското лого бе избрано за лого на проекта, спечелиха и двете места за тридневния трудов стаж във фирмите, с които немското училището си сътрудничи.
Училищната общност преоткри възможностите за партньорството между местен бизнес, родители, неправителствени организации, медии. Проектът предложи уникални възможности за кариерно развитие на персонала, подпомогна задържането му, привлече нови млади учители. В резултат на това се повиши качеството на преподаване и учене, повиши се репутацията на организацията. По време на дейностите за съвместно учене между учители и ученици, последните демонстрираха самочувствие и увереност, породено от усещането за развитие и успех в области, които преди това не са били част от техните хоризонти. Седмокласниците направиха информиран избор за продължаване на образованието си в следващ етап.
Училищната програма намери нов интернационален оттенък, разкри нови перспективи. В резултат от проектните дейности се сформираха две учебно тренировъчни фирми – по една за начален и прогимназиален етап на образование. Поставихме в училищната си програма нова извънкласна дейност: ОБУЧАВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЦА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ. Методът на обучение в обучаващите компании предостави теоретични знания, практически умения и осигури надграждане на проектните дейности.
Участниците на всички нива повишиха ключовите си умения и най-вече тези за вземане на решение в критична ситуация и управление по време на кризи.
Проектът „Крилати фрази“ („Flying Words“, ДОГОВОР № 2018-1-ES01-KA229-051042_4) с партньори – две училища в Испания и училища в Полша и Унгария също финализира своята дейност през 2020 година. Той бе с приоритет промоция на уменията и компетентностите на учениците, отворено образование и иновативни практики в ИКТ и социално включване. Целта бе да се работи с образователната общност за насърчаване на чувството за европейско гражданство при децата, приятелството, толерантността, социалното и културно сближаване между европейските нации чрез създаването на истории, които внушават всеобщи ценности и насърчават междукултурните и мултикултурните области, да се развие въображението и инициативността при децата, като се използва съвместни стратегии за участие и мислене. Проектът имаше реалната задача върху предварително зададена рисунка, виртуална разходка из различните европейски страни и запознаване с техните бит и култура на роден и на английски език да се създаде текст история, която да търпи трансформация на своя формат – разказ, дигитален продукт, книжка, комикс, мека разгъваща се интерактивна книжка за най-малките.
Проектните дейности допринесоха за развитие на европейската култура в общността. Учителите станаха по-смели при експериментирането на нови методики в класните стаи, в разработването на виртуални и реални международни партньорства за сътрудничество, учене и споделяне на добри практики. За пръв път училището кандидатства с проект за образователна мобилност на персонала по КА1, за трансформация на преподаването и ученето. Проектът е финансиран и това е нова възможност за споделяне на проектните резултати на европейско ниво – сред участниците в предстоящите обучения и семинари.
За мултиплициране на резултатите от проекта ще бъдат обучени всички учители по плана за вътрешно-училищна квалификация в новата методика. Ще се внедри новото знание в учебната програма чрез дейностите на клубовете по интереси от целодневната форма на организация на учебния ден.
Иновативният подход е описан като добра практика в кандидатура по нов проект от националната програма на МОН за изграждане на училищна STEM среда, чрез внедряване на иновативни методи на преподаване и създаване на интегрирано учебно съдържание.

Цялата статия... Видяно: (209)

Инициативи в рамките на Националната седмица на четенето

 Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността МОН обяви Национална седмица на четенето. В Първо училище - Берковица, тя стартира с дейност, продължение по проект "Летящи фрази" ("Flying words", ДОГОВОР № 2018-1-ES01-KA229-051042_4) по програма Еразъм+. По музика, която слушат, учениците трябваше да създадат своя приказка. Именно по нея в първия ден от седмицата те се учиха да създават комикс, който ще бъде изработен както в дигитален вариант, така и отпечатан на хартия. Работата по тази дейност продължава.


Цялата статия... Видяно: (183)

Мобилност в Гърция по проект "Нашият виртуален европейски пазар на труда" по програма "Еразъм +"

 От 4 ноември 2019 година стартира четвъртата мобилност по проект „Нашият виртуален европейски пазар на труда“ (“EuJoMa – Our Own Virtual European Job Market”). Партньори на Първо основно училище по този проект са училища в Германия, Англия, Италия, Словения и Гърция. Той има цели, насочени към училищата като такива и техните разпоредби за кариерно ориентиране и към обучаемите, които ще бъдат подкрепяни при вземането на информиран избор за своето бъдеще в националните и Европейските пазари на труда. Въз основа на най-добрите (и най-лошите) практики, събрани в партньорските училища, всяко училище разработва своя стабилна програма за кариерно ориентиране, която да отговаря на нейните структурни и системни изисквания. Чрез обмен училищата се подкрепят взаимно при въвеждането на ясни, стабилни, дългосрочни програми за дейности, които са разбрани от всички съответни заинтересовани страни.
На мобилността в Атина от 4 до 8 ноември 2019 година участниците ще се запознаят с особеностите на местния и национален пазар на труда и ще се срещнат с работодатели, с които училището партньор в Атина си сътрудничи. Мобилността ще се съсредоточи върху основната тема „Междукултурни умения за комуникация“. Целта е да се подобрят способностите за ефективно и адекватно взаимодействие между културите. Туризмът ще бъде в центъра на вниманието в цялата LTTA в Гърция. Освен това са предвидени посещение в училището, работилница по междукултурна комуникация, участие в интерактивно-културната програма "акт"- "δρω"; посещение на E.A.B., която е гръцка отбранителна оръжейна индустрия, извън границите на префектура Атика; посещение във фабрика Papadopoulos; контакт с екскурзоводи и работодатели в Плака и Монастираки, които ще говорят за условията и трудностите на работните си места и ролята на туризма; ще се осъществи контакт със собствениците на хотели; ще се водят дискусия за туризма като цяло и по-специално за устойчивия туризъм.


Цялата статия... Видяно: (209)

Мобилност в Полша по проект "Крилати фрази" по програма "Еразъм +"

От 7 до 11 октомври 2019 година в гр. Пщина, Полша, се състоя четвъртата мобилност по проект „Крилати фрази“ към програма "Еразъм +".
 Проектът „Крилати фрази“ („Flying Words“, ДОГОВОР № 2018-1-ES01-KA229-051042_4) има за цел да провокира уменията и компетентностите на децата и учениците от две училища в Испания, едно в Полша и детска градина в Унгария. Проектът провокира отворено образование, иновативни практики в ИКТ и социално включване. Целта е да се работи с образователната общност за насърчаване на чувството за европейско гражданство при децата, приятелство, толерантност, социалното и културно сближаване между европейските нации чрез създаването на истории, които внушават всеобщи ценности и насърчават междукултурните и мултикултурните области. Цели се да се развие въображението и инициативността при децата, като се използват съвместни стратегии за участие и мислене. Проектът има реалната задача върху предварително зададена рисунка, виртуална разходка из различните европейски страни и запознаване с техните бит и култура на роден и на английски език да се създаде текст история, която да търпи трансформация на своя формат – разказ, дигитален продукт, книжка, комикс, мека разгъваща се интерактивна книжка за най-малките.
 До третата мобилност, в България, учениците бяха създали микроистории чрез непопулярната у нас методика на Роберт Шварц. Гледайки предварително избрана рисунка, те трябваше да споделят какво виждат, какво мислят и на какво се чудят. При този метод на работа учениците не пишат, а свободно и непринудено споделят своите мисли, чувства и вълнения, пробудени от рисунката. Накрая се избистря микроистория в три реда с двама герои и отправна дума „Когато…“.
 В четири следващи сесии учениците слушат предварително избрана от учителя музика, която да провокира децата и да подсказва развитието на историята, от която са тръгнали, или да създадат нова.
 В Полша бяха представени 3 истории на учениците от V, VI и VII клас на Първо училище, както и истории на учениците и децата от Полша, Унгария и Испания. Създадените от учениците на Първо училище истории впечатлиха партньорите и получиха заслужените им аплодисменти.
 Работата по проекта продължава, като до срещата в Унгария през май 2020 година учениците ще трябва да трансформират създадената от тях история в дигитален комикс, а по-късно в инфинити книжка.
 Най-интересното предстои.


Цялата статия... Видяно: (269)

Последна мобилност по проект "Заедно в многообразието" по програма "Еразъм +"

 Участие в последната четвърта мобилност по проект „Together in diversity”(„Заедно в многообразието”), проект № 2017-1-HR01-KA219-035405, финансиран от Програма "Еразъм +".

От 30.09.2019 г. до 04.10.2019 г. осем ученици и двама учители от Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Берковица, посетиха основното училище в Нимиджа де Джос /Nimigea de Jos/ - Румъния.
 От първия до последния ден на тази мобилност учениците преживяха незабравими моменти, изградиха приятелства с учениците от партньорските държави от Румъния, Хърватия и Полша, участваха активно в организираните от домакините дейности, научиха нови неща за образователния процес в тези държави, традициите и културата им.
 След топлото посрещане на участниците първия ден, учениците се включиха в организираните за тях дейности за сближаване, интеграция и работа в групи. Всички дейности и игри бяха организирани и проведени на изключително високо ниво. Докато учениците „разчупваха леда“ и се опознаваха с децата от другите страни, учителите присъстваха на урок по унгарски език във втори и четвърти клас, унгарско малцинство в Румъния. Учениците се обучават симултативно (едновременно). В урока бяха показани различни интерактивни методи и техники на преподаване. В една от тези насоки са организирани и дейностите по проекта, а именно: приобщаване на националните малцинства, повишаване на качеството на тяхното образование, осигуряване на равни възможности на всички ученици да научат всичко за своя език, култура и традиции.
Следобед за учениците бяха организирани различни интерактивни и забавни игри, те се забавляваха с караоке, магически трикове, танци, рисуване върху лице, състезания.
 Особено вълнуващ беше вторият ден, където всички имаха възможност да представят костюмите, храната и традициите на своя народ. Нашите ученици бяха облечени в български национални костюми и представиха българско народно хоро, а храната, която бяха донесли от България и изложена на специален щанд, свърши преди всички останали.
Останалата част от деня премина не по-малко интересно. Посетихме едно много красиви място сред природата, където деца се обучават от доброволци от неправителствена организация на респект към природата, за функцията, която изпълняват дърветата и колко гениална може да бъде природата, ако се грижим за нея.
 Третият ден беше много интересен за учениците заради уъркшоповете, които бяха организирани. В тях те участваха в изработването на различни предмети чрез използване на разнообразни техники. Предметите, които изработиха, учениците донесоха в България. През това време учителите наблюдаваха урок по физика на унгарски език в 6. – 8. клас, който беше практически и където учениците измерваха и изчисляваха маса, плътност, обем и участваха в провеждането на различни опити. Следобед отново се включихме в организираните интерактивни игри и дейности, които развиват и обогатяват децата със своята социална, състезателна, екипна работа. Всички много се забавляваха и времето минаваше бързо.
 Четвъртият ден от мобилността беше посветен на образователна екскурзия до солната мина в Турда, намираща се в северозападната част на Румъния. Популярна туристическа атракция днес, мината се е образувала преди повече от 13 милиона години, а се е експлоатирала над 2000 години. Този изключително красив природен обект ни впечатли с величествените си размери и красота, пред които човек онемява.
 Последният заключителен ден беше не по-малко емоционален и впечатляващ. Сутринта учениците участваха в спортни състезания, докато учителите дискутираха и разпределяха финалните задачи по проекта. След това всички изгледахме видеото, в което отново преживяхме вълнуващите моменти от престоя ни в Румъния. Всички гласуваха за любима дейност от проекта със стикер. Отново представяне на артистични моменти от партньорите, в които се включваха всички. В края на срещата всички получиха сертификати и подаръци от домакините, а преди да се разделим с училището, участниците пуснаха балони в небето на фона на популярни хитове.
Вечерта беше организирано парти за сбогуване с партньорите, където се танцуваха танците и се пяха песните на държавите участници в проекта.
 Тези пет дни ще останат най-вече незабравими за учениците, защото те участваха активно във всички дейности, представиха България и нашето училище, намериха много нови приятели, учиха и говориха на езиците на своите партньори.
 Домакините показаха изключително гостоприемство и перфектна подготовка на всички дейности по тази последна мобилност по проект „Заедно в многообразието“.


Цялата статия... Видяно: (234)

За ученици

Ако математиката ви отегчава или плаши!
Ако мислите, че математиката ще си остане за вас затворена книга!
Новото приложение за смартфони и таблети е точно за вас. То ще ви помогне да разгадаете тайните на математиката на ниво игра. Приложението се казва MATH - Планини от абсолютно ужасяващи височини
С него ще усвоите основни математически умения. В играта вие заемате позиция на катерач и предизвиквате приятелите си, като решавате математически проблеми в очарователна обстановка. Ако решите задачите по-бързо и по-успешно, можете да победите своите приятели.

Тествайте пробната версия. Изтеглете приложението безплатно: 
за устройства с android: 
https://play.google.com/store/apps/details…

за iPhone и iPad: https://apps.apple.com/app/id1384380783


Цялата статия... Видяно: (251)

За учители

ЗА УЧИТЕЛИ:

Омръзна ли ви да виждате ученици, които скучаят в час по математика?
Притеснявате ли се за тяхната мотивация?
В нашия динамичен свят сме изправени пред нови предизвикателства. Едно от тях е да мотивираме нашите учениците да изучават математика.
Разработихме приложение, с което можете да разнообразите уроците си по математика по много прост и ясен начин.
Math е интерактивна игра, която има за цел да стимулира математическите умения и скоростта на реакция по интуитивен, мотивиращ и състезателен начин.
Това е игра, която помага на учениците по математика във и извън класната стая.
Нашата цел е да мотивираме учениците да изучават математиката с удоволствие и в същото време да се състезават с ученици от цял свят, за да бъдат най-бързи в изкачването на планините. 
Math позволява да се решават ежедневни проблемни ситуации.
Свалете приложението безплатно и винаги го носете със себе си. 
То е достъпно и без такса на следните линкове:

Тествайте пробната версия. Изтеглете приложението безплатно:

за iPhone и iPad: https://apps.apple.com/app/id1384380783

за устройства с android: 
https://play.google.com/store/apps/details…

Успех!


Цялата статия... Видяно: (249)

За родители

 

Искате ли децата ви да обичат математиката, да я разбират и изучават с лекота? Всичко е на един клик разстояние. Тайната е тук. 
Изтеглете безплатното приложение и позволете на децата си да играят, да се състезават, да се предизвикват. Приложение игра, което носи името MATH - Планини от абсолютно ужасяващи височини
Тази игра ще насърчи децата ви да подобрят математическите си умения, като се състезават с приятелите си чрез приложението. То е достъпно и без такса на следните линкове:

Тествайте пробната версия. Изтеглете приложението безплатно:

за iPhone и iPad: https://apps.apple.com/app/id1384380783

за устройства с android: 
https://play.google.com/store/apps/details…

Ако все още не сте убедени, че можете да научите математика чрез игра, изтеглете приложението веднага за себе си и предизвикайте детето си. 
Не забравяйте да носите планинарските си ботуши и да използвате мозъка си!
Късмет!

https://www.youtube.com/watch…

 Мath - Планини от абсолютно ужасяващо планини

 

 

 

 


Цялата статия... Видяно: (239)

Събитие за разпространение на резултатите от работата по проект "Математиката - планини от абсолютно ужасяваща височина" по програма "Еразъм +"

 На 04.07.2019 г. в Центъра по природни науки и предприемачество към Първо основно училище се проведе среща Събитие за разпространение на резултатите от работата по „Математиката – планини от абсолютно ужасяваща височина“ (“Math”, ДОГОВОР № 2017-1-DE03-КА201-035644, VG-IN-NW-17-24-035644) по Програма „Еразъм+“.
 Представянето на проекта започна още предиобед, когато пред учители от 3. ОУ „П. Р. Славейков“ – Търговище, бяха представени видеата, изготвени по проекта, и разяснени целите му и постигнатите резултати.

 От 17:00 часа ръководещият екип и учениците, участващи в създаването на математическите продукти, посрещнаха своите гости от РУО – Монтана, Общинска администрация – Берковица, преподаватели от 3. ОУ „Иван Вазов“ – Берковица. Бе представена математическата игра, чрез която учениците създават свои аватари, които се състезават помежду си, преодолявайки препятствия, като решават математически задачи. Математическото предизвикателство е създадено както за устройства с Android, така и за такива с Apple. Печели този аватар, който се изкачи по-бързо по склона на математическата планина. Целта на играта е да насърчава учащите се да подобряват своите математически умения. Така целта на проекта – чрез подхода, базиран на играта, да се овладеят основни математически умения и да се обучат учениците да прилагат основни понятия от математиката – бе изпълнен. На срещата бе представена и книгата наръчник, изготвена от екипите по проекта – Турция, Испания, България и Германия. Бяха показани и рекламните клипове на играта, изготвени от учениците на Първо основно училище. Накрая гостите получиха сувенири с логото на проекта, а учениците отговориха на въпросите на експертите, свързани с проектите по програма Еразъм+, като споделиха придобития си опит и нови социални умения.

 Проектът МАТ стартира през септември 2017 г. и завършва през август 2019 г., а основният му работен език е английският. Подходът на MAT има за цел да превърне ученето в дигитална, нетрадиционна игра, целяща да подкрепи особено тези, които се борят с редовните учебни програми, да подобри основните умения на обучаващите се в неравностойно положение и да допринесе за запазването им в училище.


Цялата статия... Видяно: (262)